fbpx

IT-STRATEGIA

Oletko kehittämässä tietohallintonne toimintaa? Haluaisitko, että 

 • Teette jatkossa liiketoiminnan tavoitteiden kannalta oikeita asioita?
 • Pystyt luomaan pohjan liiketoimintayhteistyölle jatkossakin?
 • Nostaa tietohallinnon tekemisen uudelle tasolle?

Haluaisitko, että tietohallintonne olisi aito kumppani liiketoiminnallenne?

Mistä mielestäsi voi tunnistaa ihanteellisen tietohallinnon?

 • Oletko sitä mieltä, että ihanteellinen tietohallinto osaa tuottaa juuri sellaisia palveluita, mitä liiketoiminta tai muu organisaatio siltä odottaa.
 • Vai ajatteletko, että ideaalitilanteessa tietohallinto toimii aktiivisena liiketoiminnan sparraajana ja digitalisaation teknologioiden asiantuntijana.
 • Ehkä ajattelet, että ihanteellinen tietohallinto on pystynyt kasvamaan teknologiakehityksen mukana ja pitämään osaamisensa relevanttina.

Miltä tuntuisi johtaa tietohallintoa, joka toimisi näin? Jos haluaisit, että tietohallintonne toimisi tällä tavalla, kannattaa lukea eteenpäin, sillä uskon voivani auttaa.

Moni tietohallinto tuottaa liian vähän lisäarvoa organisaatiolle

Koetko, että olette kaukana yllä maalatusta ihannetilanteesta? Onko arkenne enemmän seuraavanlaista:

 • Tietohallinto on jäänyt peruspalveluiden tuottajaksi
 • Muu organisaatio ei ota tietohallintoa aidosti mukaan kehittämiseen? 
 • Oletteko käynnistäneet digitalisaatio-ohjelman ja nyt IT:stä pitäisi saada digitalisaation mahdollistaja?

Miksi moni yritys epäonnistuu strategisen IT:n rakentamisessa?

Jokainen tietohallintopäällikkö, -johtaja tai CIO haluaa tietysti, että hänen johtamansa tietohallinto on yritykselle hyödyllinen ja pystyy rakentamaan sellaisen IT-ympäristön, josta on hyötyä.

Miksi niin harvan yrityksen IT heijastaa hyvin yrityksen strategiaa?

 • Harva johtaja on oikeasti strateginen. Toimitusjohtajat osaavat yleensä ajatella strategisesti, mutta valitettavasti suurin osa johtoryhmään kuuluvista johtajista keskittyy pääasiassa operatiivisten asioiden johtamiseen. Operatiivisesti ajattelevan johtajan kanssa ei helppo rakentaa strategista IT:tä.
 • Tietohallinto ja liiketoiminta puhuvat eri kieltä. Johtajat eivät ymmärrä kolmikirjaimisia lyhenteitä eikä heidän tarvitsekaan. Tietohallinnon pitää pystyä puhumaan liiketoiminnan kieltä.
 • Jos on liian kiire, suunnitteleminen jää. Ja jos suunnitteleminen jää, suunnitelmat elävät vain johtajan päässä. Ja jos jotain asiaa ei ole ehditty kuvaamaan, hyvänkin suunnitelman kommunikoiminen muulle organisaatiolle on vaikeaa.

On selvää, että nämä syyt jo yksinään voivat estää yrityksiä rakentamasta strategista IT:tä. IT:tä, jolla voidaan saada kilpailuetua.

Tietohallinto voi ajautua kriisiin

Ongelma ei välttämättä ole vain siinä, että on vaikea päättää, mitä tehdä seuraavaksi. Sen voisi korjata helposti.

Isompi ongelma on se, jos ei tiedetä, mitä tietohallinolta odotetaan. Jos tietohallinto on ajautunut tekemään organisaation tavoitteiden kannalta vääriä asioita, tilannetta voi olla vaikeampi korjata.

Jos luottamus muun organisaation ja tietohallinnon välillä on heikkoa, yhteistyö on vaikeaa.

Jos tietohallinnon osaaminen on vanhentunutta ja teknologinen pohja, jolle pitäisi rakentaa, asettaa rajoitteita, on digitalisaatiossa menestyminen vaikeaa.

Tietohallinnon ongelmista voi tulla koko yrityksen ongelmia

Cap Geminin vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen mukaan digitalisaatiossa menestyviä yrityksiä yhdistää mm. se, että tietohallinto ja liiketoiminta tekevät läheisesti yhteistyötä.

Yritykset, jotka ovat jääneet tässä jälkeen, saattavat pian olla todellisissa vaikeuksissa. En viittaa nyt enää tietohallinnon haasteisiin, vaan liiketoiminnan haasteisiin.

On mahdollista ja jopa todennäköistä, että koko toimiala on murroksessa ja perinteinen tapa toimia ei yksinkertaisesti enää riitä. Asiakkaat odottavat yhä parempaa palvelua ja asiakaskokemusta. Tehokkuus vaatisi teknologian ja prosessien yhdistämistä. Uudet liiketoimintamallit vaativat usein uuden teknologian hyödyntämistä.

Yritys, joka ei ole lähtenyt panostamaan tähän, jää jatkuvasti jälkeen. Nyt käynnissä oleva muutos on yhtä suuri kuin teollinen vallankumous aikanaan oli. Yhdysvaltojen pörssin suurimpien yritysten keski-ikä lyhenee jatkuvasti.

Käynnissä oleva muutos koskee meitä kaikkia.

Miksi uskon olevani pätevä auttamaan sinua?

Minulla on 20 vuoden kokemus IT-ympäristöjen kehittämisestä. Olen tehnyt kymmeniä roadmapeja onnistuneesti.

Olen yhdistänyt kyvyn ymmärtää liiketoimintaa ja syvällisen teknisen osaamisen kokonaisuudeksi. Pystyn keskustelemaan yhtä sujuvasti toimitusjohtajan kuin asiantuntijoidenkin kanssa.

Sovellan työssäni useita kansainvälisesti hyväksyttyjä viitekehyksiä. Arkkitehtuurityössä käytän seuraavia viitekehyksiä:

 • TOGAF 9
 • COBIT
 • JHS-179 (suomalaisten julkisten organisaatioiden käyttämä)

Tietoturvatyössä hyödynnän seuraavia viitekehyksiä ja standardeja:

 • SABSA
 • ISO 27001
Kokenut IT-asiantuntija

Usein viitekehyksien käyttöön liittyy ongelmia, koska niiden sokea käyttäminen johtaa pitkiin ja tehottomiin projekteihin. Tämän vuoksi käytän eri viitekehyksistä ja standardeista vain niitä osuuksia, jotka ovat maalaisjärjellä perusteltavissa.

Olen muokannut lähestymistä siten, että se on käytännönläheinen ja suoraviivainen, jotta tuloksia saadaan nopeasti. Mukana on kuitenkin elementtejä, jotka ovat välttämättömiä hyvien tulosten aikaansaamiseksi.

Jos sinulle tuottaa vaikeuksia kuvata tilannettanne ja tuottaa kirjallista suunnitelmaa, minulta se onnistuu. Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia ja kuvaamaan asioita niin, että niistä voidaan keskustella ja tehdä parempia päätöksiä.

Tietohallintojohtajan pitää uskaltaa muuttua

On helppoa tehdä kuten ennenkin. Jotkut kuitenkin haluavat parempia tuloksia niin paljon, että he ovat valmiita muutokseen.

Muutos on tietysti pelottavaa. On paljon helpompaa pysyä vanhassa roolissa.

Tietohallintojohtajan voi olla vaikea nostaa profiiliaan ja ottaa isompi rooli organisaatiossa. Se voi olla hämmentävää myös muille johtajille. Ja omalle tietohallinnon organisaatiolle.

Kyse on muutoksesta. Vanha rooli perinteisen tietohallinnon vetäjänä ei enää riitä.

Mutta kyse on muutoksesta. Vanha rooli perinteisen tietohallinnon vetäjänä ei enää riitä.

Tunnen tietohallintojohtajia, jotka ovat päättäneet muuttua.

Vaikka tietohallintojohtaja tietäisi itse, että muutos on tarpeellinen, sen toteuttaminen yksin on usein vaikeaa.

Moni kokee olevansa roolinsa vanki. Mitä tietohallintojohtaja, joka ymmärtää, että asiat voisivat olla paremmin, voisi sitten tehdä?

Muutos vaatii käytännössä tukea

On paljon helpompaa saada johdon huomio, kun käyttää ulkopuolista asiantuntijaa kertomaan heille asioita, jotka jo itse tietää. Toisaalta omien ajatusten kirkastaminen vaatii yleensä keskustelukumppania.

Ei ole sattumaa, että moni menestyvä johtaja on palkannut itselleen sparraajan, valmentajan. Yhdessä sparraajan kanssa on paljon helpompi muodostaa näkemys siitä, mitä seuraavaksi pitää tehdä.

Ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella on paljon helpompi saada johdolta huomiota ja tukea muutokseen. Yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa johdon tavoitteet on paljon helpompi kääntää IT:n tavoitteiksi.

Kun tavoitteet saadaan selkeiksi, on paljon hepompi nähdä, mitkä ovat realistisia vaihtoehtoja niin tietohallinnon osaamisten kuin teknisten kyvykkyyksien kehittämiseksi.

Juuri tästä strategia- ja arkkitehtuurityössä on kyse.

Mistä liiketoimintalähtöisessä IT-strategiatyössä on kyse?

Kehittämäni malli on 2-osainen työkalu, jonka avulla voidaan aluksi

 • Kääntää yrityksen strategian ja johtajien tavoitteet IT-tavoitteiksi ja rakentaa yhteistyömalli liiketoimintojen ja IT:n välille
 • Tunnistaa, millainen tietohallinnon ja IT-ympäristön pitäisi olla, jotta se voisi vastata liiketoimintojen tarpeisiin
 • Rakentaa tietohallinnolle oikea ohjaus- ja johtamismalli
Arkkitehtuurityö ja roadmap

IT-strategian laatimisesta on selkeitä hyötyjä

 • Saat käännettyä johdon tavoitteet IT:n tavoitteiksi

  Projektin avulla saat käännettyä liiketoimintojen tavoitteet IT:n kyvykkyyksiksi ja tavoitteiksi. 

 • Saat uudistettua tietohallintoa

  Projektin avulla autat myös tietohallinnon työntekijöitä ymmärtämään, miten heidän tulee kasvaa.

 • Saat rakennettua yhteistyötä muun organisaation kanssa

  Projektin avulla saat luotua yhteisen tekemisen mallin muun organisaation kanssa.

IT-strategian laatiminen on tietysti vasta muutoksen alku. Muutos sisäisestä palveluntuottajasta aktiiviseksi toimijaksi on kuitenkin kriittinen askel, joka jokaisen menestyvän yrityksen tulisi ottaa.

Muutos voi pelottaa monia. Tutut vanhat työtehtävät saattavat muuttua. Tämä kaikki voi aiheuttaa muutosvastarintaa.

Tämä muutosvastarinta on mahdollista voittaa oikealla lähestymisellä. Kun muutokseen saadaan ylimmän johdon tuki, kun ihmisiä ja heidän huolenaiheitaan kuunnellaan, on mahdollista löytää tavat muuttua ja auttaa ihmisiä kasvamaan.

Kun tietohallinto saa käyttöönsä selkeän suunnitelman, joka kuvaa, mitä yrityksen johto haluaa saada aikaan, mitä se tarkoittaa tietohallinnolle, millaisia uusia osaamisia ja rooleja tarvitaan, ihmiset alkavat usein lähteä muutokseen mukaan. He vain tarvitsevat selkeän signaalin, mihin suuntaan heidän odotetaan muuttuvan.

Liiketoimintalähtöinen IT on digitalisaatiossa menestymisen edellytys

Tutkimusten mukaan menestyvät yritykset pyrkivät rakentamaan digitalisaatiota yhdessä tietohallinnon kanssa.

Voi tuntua nopeammalta yrittää sivuuttaa tietohallinto digitalisaatiossa, mutta sivuuttaminen yleensä kostautuu.

IT-strategian laatiminen auttaa digitalisaatiossa ainakin seuraavin tavoin:

 • IT:n ohjausmalli saadaan tukemaan digitalisaatiota

  Tiivis yhteistyö liiketoimintojen kanssa on edellytys onnistumiselle digitalisaatiossa.

  Projektissa voidaan suunnitella yhteistyömalli, jonka avulla varmistetaan IT:n ohjaus myös jatkossa.

 • IT-strategian avulla voitte tunnistaa järjestelmien kriittisyyden

  Digitaaliset prosessit voivat muodostaa yritykselle piilevän riskin. Projektin avulla saat liiketoimintojen näkemyksen järjestelmien kriittisyydestä.

  Tämä luo pohjan teknisten ratkaisuiden ja tukijärjestelyiden suunnittelulle.

 • IT-strategia auttaa tunnistamaan digitalisaation vaatiman uuden osaamisen

  Digitalisaatio vaatii usein koko tietohallinnon miettimistä uudelleen.

  Tietohallinnon osaamiset ja roolit pitää päivittää digitalisaation vaatimusten mukaisiksi.

Kannattaisiko projekti hoitaa omin voimin?

Mieleesi on varmasti tullut, voisitko tehdä projektin ilman ulkopuolista apua.

Uskon, että pystyisit tekemään tällaisen projektin itsekin. Jos päädyt tekemään projektin itse, vältä ainakin seuraavia sudenkuoppia:

 • Puhu johtajien kanssa heidän kieltään. Älä käytä lyhenteitä äläkä vie keskusteluja liikaa tekniikkaan. Jos johtaja ei ole teknologioista kiinnostunut, kannattaa tekniikasta puhumisen kanssa olla varovainen. On tekijän ammattitaitoa osata kääntää johtajan liiketoimintatavoitteet IT-tavoitteiksi.
 • Kerää riittävät lähtötiedot, mutta älä ylimääräisiä. Jos nyky-ympäristöä ei ole kuvattu ihan viimeisen päälle, voi tarkkojen kuvausten tekeminen viedä paljon aikaa.
 • Ole huolellinen riippumattomuuden kanssa. Kokemukseni mukaan pienellä organisaatiolla ei välttämättä ole resursseja ja osaamista tehdä tällaista projektia yksin. Isommassa organisaatiossa taas tekijöillä on paljon värittyneitä mielipiteitä. Sama pitää tietysti paikkansa IT-toimittajien myyjien ja asiantuntijoiden suhteen.

Jos päädyt tekemään projektin itse ja haluat saavuttaa samanlaisen laatutason kuin ammattilainen saavuttaisi, varaa projektiin runsaasti aikaa. Tyypillisesti ensimmäistä kertaa projektia tehtäessä kannattaa varata kaksin tai kolminkertaisesti aikaa kokeneen ammattilaisen työmääriin nähden.

On olemassa helpompikin tie

Tuntuuko sinusta, että meidän voisi olla hyvä keskustella.

Jos sinusta tuntuu, että voisi sittenkin olla järkevämpää ottaa vastaan apua, toimi seuraavasti:

 1. Ota yhteyttä minuun. Voit täyttää oheisen lomakkeen tai voit lähestyä minua oikeassa alakulmassa olevan chatin avulla.
 2. Olen sinuun yhteydessä todennäköisesti saman päivän aikana, viimeistään kuitenkin 24 tunnin sisällä.
 3. Sovitaan puhelu tai videopalaveri, jossa käydään läpi tilannettanne ja haasteitasi. Arvioin heti, voinko auttaa ja jos voin, mikä voisi olla hyvä lähestyminen.
 4. Saat työstä kirjallisen, yksityiskohtaisen tarjouksen, jonka perusteella tiedät, miten asiaa kannattaa lähestyä. Vaikket tilaisikaan työtä minulta, saat kuitenkin ilmaista konsultaatiota.

Lupaus

Minulle 100% tyytyväinen asiakas on erittäin tärkeää. Yritän sen vuoksi varmistua jo ennen töiden aloittamista siitä, että pystyn auttamaan sinua.

Lupaus

Olen hyvin tarkka asiakkaideni tyytyväisyydestä, enkä lähde tekemään projekteja, joista voisi seurata tyytymättömyyttä. Sen vuoksi varmistamme ennen projektia, että onnistumisen todennäköisyys on korkea.

 • Minulla ei ole riippuvuuksia muihin alan toimijoihin. Kun palkkaat minut avuksesi, saat aidosti riippumattoman neuvontanajan.  
 • Minun kanssa töitä tehdessä ei tunneta tyhmiä kysymyksiä. Tehtäväni on auttaa sinua olemaan parempi johtaja. Autan mielelläni sinua ymmärtämään asioita paremmin, vaikka kysymyksesi ei liittyisi suoraan projektiin. Käytä tämä mahdollisuus hyödyksesi.
 • Kanssani asioidessa sinun ei tarvitse olla tekemisissä myyjien tai muiden välikäsien kanssa. Asioit suoraan minun kanssa. Tästä on sinulle paljon hyötyä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin selvitetään, mikä olisi paras lähestyminen tilanteessasi.

Vieritä ylös